close
290019200
ALAVANCA AC11700
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
290071300
ALAVANCA AC13200
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
290019300
ALAVANCA AC13300
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
290070700
ALAVANCA AC18000
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
290070800
ALAVANCA AC18700
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
290070900
ALAVANCA AC23000
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
290071000
ALAVANCA AC26700
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
290031200
ALAVANCA AN01200
 
 • P
  01-30
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
Condições de corte
 • P
Vc(m/min.)
130
260
fn(mm/r)
0.35
0.90
Ap(mm)
2.40
13.00

290048700
ALAVANCA AN07800
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
290052800
ALAVANCA AN09500
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
290071100
ALAVANCA AN12100
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
290009000
ALAVANCA AN13100
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
290071400
ALAVANCA AN14700
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
290047200
ALAVANCA AN17100
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
290070500
ALAVANCA AN17200
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
290071200
ALAVANCA AN20200
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
290047300
ALAVANCA AN20800
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
290070600
ALAVANCA AN25200
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
181179000
ALONG. AC-RI-D12-M06-L020
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
1191008A0
ALONG. AC-RI-D12-M06-L040-AV
 
 • P
  01-30
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
Condições de corte
 • P
Vc(m/min.)
130
260
fn(mm/r)
0.35
0.90
Ap(mm)
2.40
13.00

1191009A0
ALONG. AC-RI-D12-M06-L060-AV
 
 • P
  01-30
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
Condições de corte
 • P
Vc(m/min.)
130
260
fn(mm/r)
0.35
0.90
Ap(mm)
2.40
13.00

1191021A0
ALONG. AC-RI-D12-M06-L080-AV
 
 • P
  01-30
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
Condições de corte
 • P
Vc(m/min.)
130
260
fn(mm/r)
0.35
0.90
Ap(mm)
2.40
13.00

219102600
ALONG. AC-RI-D12-M06-L100-HW
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
219102700
ALONG. AC-RI-D12-M06-L150-HW
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
181179100
ALONG. AC-RI-D16-M08-L040
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
1191010A0
ALONG. AC-RI-D16-M08-L040-AV
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
1191011A0
ALONG. AC-RI-D16-M08-L060-AV
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
1191012A0
ALONG. AC-RI-D16-M08-L080-AV
 
 • P
  01-30
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
Condições de corte
 • P
Vc(m/min.)
130
260
fn(mm/r)
0.35
0.90
Ap(mm)
2.40
13.00

1191013A0
ALONG. AC-RI-D16-M08-L100-AV
 
 • P
  01-30
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
Condições de corte
 • P
Vc(m/min.)
130
260
fn(mm/r)
0.35
0.90
Ap(mm)
2.40
13.00

219102800
ALONG. AC-RI-D16-M08-L100-HW
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
1191022A0
ALONG. AC-RI-D16-M08-L120-AV
 
 • P
  01-30
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
Condições de corte
 • P
Vc(m/min.)
130
260
fn(mm/r)
0.35
0.90
Ap(mm)
2.40
13.00

219102900
ALONG. AC-RI-D16-M08-L150-HW
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
1191014A0
ALONG. AC-RI-D20-M10-L040-AV
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
181179200
ALONG. AC-RI-D20-M10-L045
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
1191015A0
ALONG. AC-RI-D20-M10-L060-AV
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
1191016A0
ALONG. AC-RI-D20-M10-L080-AV
 
 • P
  01-30
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
Condições de corte
 • P
Vc(m/min.)
130
260
fn(mm/r)
0.35
0.90
Ap(mm)
2.40
13.00

1191026A0
ALONG. AC-RI-D20-M10-L080-D17 8-AV
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
1191017A0
ALONG. AC-RI-D20-M10-L100-AV
 
 • P
  01-30
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
Condições de corte
 • P
Vc(m/min.)
130
260
fn(mm/r)
0.35
0.90
Ap(mm)
2.40
13.00

1191027A0
ALONG. AC-RI-D20-M10-L100-D17 8-AV
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
1191018A0
ALONG. AC-RI-D20-M10-L120-AV
 
 • P
  01-30
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
Condições de corte
 • P
Vc(m/min.)
130
260
fn(mm/r)
0.35
0.90
Ap(mm)
2.40
13.00

1191028A0
ALONG. AC-RI-D20-M10-L120-D17 8-AV
 
 • P
  01-30
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
Condições de corte
 • P
Vc(m/min.)
130
260
fn(mm/r)
0.35
0.90
Ap(mm)
2.40
13.00

219103000
ALONG. AC-RI-D20-M10-L150-HW
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
219103100
ALONG. AC-RI-D20-M10-L200-HW
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
181179300
ALONG. AC-RI-D25-M12-L050
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
1191023A0
ALONG. AC-RI-D25-M12-L060-AV
 
 • P
  01-30
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
Condições de corte
 • P
Vc(m/min.)
130
260
fn(mm/r)
0.35
0.90
Ap(mm)
2.40
13.00

1191024A0
ALONG. AC-RI-D25-M12-L080-AV
 
 • P
  01-30
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
Condições de corte
 • P
Vc(m/min.)
130
260
fn(mm/r)
0.35
0.90
Ap(mm)
2.40
13.00

1191025A0
ALONG. AC-RI-D25-M12-L100-AV
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
219103200
ALONG. AC-RI-D25-M12-L150-HW
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
219103300
ALONG. AC-RI-D25-M12-L200-HW
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
181179400
ALONG. AC-RI-D32-M16-L050
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
219103400
ALONG. AC-RI-D32-M16-L250-HW
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
1191444A0
ALONG. ACI-RI-D16-M08-L060-AV
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
181186200
ALONG. AL-M08-L040-M06
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
181186100
ALONG. AL-M08-L040-M08
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
181190700
ALONG. AL-M10-L040-M08
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
181182900
ALONG. AL-M10-L060-M10
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
229057600
ALONG. AL-M10-L060-M12
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
181190800
ALONG. AL-M12-L040-M10
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
181191000
ALONG. AL-M12-L060-M12
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
181190900
ALONG. AL-M16-L040-M12
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
229005000
ALONG. AL-M16-L040-M16
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
181191100
ALONG. AL-M16-L060-M16
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
212454800
BARRA AVB16-16-7D
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
212454900
BARRA AVB20-20-7D
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
212455500
BARRA AVB25-25-10D
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
212455000
BARRA AVB25-25-7D
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
212455600
BARRA AVB32-32-10D
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
212455100
BARRA AVB32-32-7D
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
212455700
BARRA AVB40-40-10D
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
212455200
BARRA AVB40-40-7D
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
212455800
BARRA AVB50-40-10D
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
212455300
BARRA AVB50-40-7D
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
212455900
BARRA AVB60-40-10D
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
212455400
BARRA AVB60-40-7D
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131037500
BARRA CON. R-A-0400 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131055300
BARRA CON. R-A-0600 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131036800
BARRA CON. R-A-0800 C12D15
 
 • P
  01-30
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
Condições de corte
 • P
Vc(m/min.)
130
260
fn(mm/r)
0.35
0.90
Ap(mm)
2.40
13.00

131055900
BARRA CON. R-A-0915 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131056500
BARRA CON. R-A-1220 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131057100
BARRA CON. R-A-1525 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131042600
BARRA CON. R-A-1600 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131058900
BARRA CON. R-A-1830 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131057700
BARRA CON. R-A-2135 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131022500
BARRA CON. R-A-2400 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131058300
BARRA CON. R-A-2435 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131000600
BARRA CON. R-A-3050 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131038300
BARRA CON. R-A-3200 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131042700
BARRA CON. R-A-4000 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131084600
BARRA CON. R-A-4800 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131085200
BARRA CON. R-A-5600 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131085300
BARRA CON. R-A-6400 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131025300
BARRA CON. R-A-7200 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131086300
BARRA CON. R-A-8000 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131086800
BARRA CON. R-A-8800 C12D15
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131001934
BARRA ENRAIAD. R-0A-0842 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131002034
BARRA ENRAIAD. R-0A-0846 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131002834
BARRA ENRAIAD. R-0A-1641 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131003034
BARRA ENRAIAD. R-0A-1645 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131003434
BARRA ENRAIAD. R-0A-2440 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131003534
BARRA ENRAIAD. R-0A-2444 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131004034
BARRA ENRAIAD. R-0A-3239 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131004134
BARRA ENRAIAD. R-0A-3243 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131004334
BARRA ENRAIAD. R-0A-4038 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131004534
BARRA ENRAIAD. R-0A-4042 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131004734
BARRA ENRAIAD. R-0A-4837 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131004834
BARRA ENRAIAD. R-0A-4841 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131004934
BARRA ENRAIAD. R-0A-5636 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131005034
BARRA ENRAIAD. R-0A-5640 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131005334
BARRA ENRAIAD. R-0A-6435 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131005534
BARRA ENRAIAD. R-0A-6439 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131005834
BARRA ENRAIAD. R-0A-7238 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131006034
BARRA ENRAIAD. R-0A-8037 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131088734
BARRA ENRAIAD. R-0A-8836 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131034234
BARRA ENRAIAD. R-HA-0842 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131049834
BARRA ENRAIAD. R-HA-0846 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131006734
BARRA ENRAIAD. R-HA-1641 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131049934
BARRA ENRAIAD. R-HA-1645 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131007534
BARRA ENRAIAD. R-HA-2440 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131050034
BARRA ENRAIAD. R-HA-2444 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131035134
BARRA ENRAIAD. R-HA-3239 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131050134
BARRA ENRAIAD. R-HA-3243 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131050834
BARRA ENRAIAD. R-HA-4038 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131050234
BARRA ENRAIAD. R-HA-4042 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131050934
BARRA ENRAIAD. R-HA-4837 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131050334
BARRA ENRAIAD. R-HA-4841 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131009034
BARRA ENRAIAD. R-HA-5636 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131090134
BARRA ENRAIAD. R-HA-5640 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131009334
BARRA ENRAIAD. R-HA-6435 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131050534
BARRA ENRAIAD. R-HA-6439 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131050634
BARRA ENRAIAD. R-HA-7238 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131050734
BARRA ENRAIAD. R-HA-8037 PH0810
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131090500
BARRA EXTENS. H22-0610 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131090600
BARRA EXTENS. H22-0800 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131090700
BARRA EXTENS. H22-0915 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131090800
BARRA EXTENS. H22-1200 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131090900
BARRA EXTENS. H22-1600 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131034400
BARRA EXTENS. H25-0915 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131034500
BARRA EXTENS. H25-1220 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131091100
BARRA EXTENS. H25-1525 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131091200
BARRA EXTENS. H25-1830 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131091300
BARRA EXTENS. H25-2435 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
134000700
BARRA ROSC. P-A-0265 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131033800
BARRA ROSC. P-A-0800 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
134001500
BARRA ROSC. P-A-1000 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
134001600
BARRA ROSC. P-A-1600 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
134000600
BARRA ROSC. R-A-0265 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
134001700
BARRA ROSC. R-A-0610 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
134001800
BARRA ROSC. R-A-0760 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
134000300
BARRA ROSC. R-A-0800 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
134001900
BARRA ROSC. R-A-1000 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
134000400
BARRA ROSC. R-A-1600 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
134002000
BARRA ROSC. R-A-3200 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
134002100
BARRA ROSC. R-A-4000 RM25E
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131010313
BARRENA P-A-0836 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131032113
BARRENA P-A-0842 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131010613
BARRENA P-A-1641 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131032213
BARRENA P-A-2440 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131049013
BARRENA P-B-0836 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131048413
BARRENA P-B-0842 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131048513
BARRENA P-B-1641 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131048613
BARRENA P-B-2440 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131049713
BARRENA P-D-0836 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131049113
BARRENA P-D-0842 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131049213
BARRENA P-D-1641 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131049313
BARRENA P-D-2440 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131011213
BARRENA R-A-0434 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131012113
BARRENA R-A-0635 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131027213
BARRENA R-A-0641 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131025513
BARRENA R-A-0833 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131012613
BARRENA R-A-0834 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131012713
BARRENA R-A-0840 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131021813
BARRENA R-A-1232 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131013013
BARRENA R-A-1234 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131013113
BARRENA R-A-1240 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131047213
BARRENA R-A-1631 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131013313
BARRENA R-A-1633 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131013413
BARRENA R-A-1639 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131013713
BARRENA R-A-1833 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131013813
BARRENA R-A-1839 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131025613
BARRENA R-A-2030 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131014113
BARRENA R-A-2432 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131014313
BARRENA R-A-2438 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131014613
BARRENA R-A-3231 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131014713
BARRENA R-A-3237 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131014813
BARRENA R-A-4030 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131015013
BARRENA R-A-4036 PH0809
 
 • P
 • M
 • K
 • N
 • S
 • H
131015113
BARRENA R-A-4829 PH0809